ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

เวลาทำการห้องกองทุน มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

โพสต์ล่าสุด

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่มาติดต่อ ห้องกองทุน มหาวิทยาลัยธนบุรี แต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย สวยงาม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธนบุรี

ประชาสัมพันธ์วันหยุดห้องกองทุนเงินกู้ยืม มหาวิทยาลัยธนบุรี

ขั้นตอนการกดเบิกเงินกู้ยืมใน กยศ.Connect

แผนที่มา ห้องกองทุน มหาวิทยาลัยธนบุรี

ช่องทางและวิธีการชำระหนี้ กยศ. 5 ก.ค.65 ถึงเวลาชำระหนี้

กำหนดการทำเรื่องกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 เฉพาะผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุน สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) พ.ศ.2563

การใช้งาน กยศ.Connect

รายงานสถานภาพการศึกษาผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว